Schüco reservedelsshop – et tilbud fra Pluvianus
Log in

Konto åbnes

Salgsbetingelser (ASB)

PDF-Version

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Pluvianus-onlineshop www.reservedele.schueco.com

§ 1 Anvendelsesområde

(1) Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle via vores onlineshop indgåede aftaler mellem os Pluvianus er et varemærke tilhørende Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm, Tyskland, telefon: +49 (0)211 17541711, fax: +49 (0)211 17541717, e-mail: info@pluvianus.de, registreret i handelsregisteret ved Amtsgericht Osnabrück under registreringsnummer HRA 2079, Ledere: Jan Dirk Elstermann, Jens Rauschen. De almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende uafhængigt af, hvorvidt du er forbruger eller erhvervsdrivende.

(2) Alle aftaler indgået mellem dig og os i forbindelse med købeaftalen fremgår især af disse salgsbetingelser, vores skriftlige ordrebekræftelse og vores accepterklæring. 

(3) Vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser for onlineshop www.reservedele.schueco.com i den på tidspunktet for aftaleindgåelsen gældende version finder anvendelse.

(4) Kundens afvigende betingelser accepteres ikke. Dette gælder også, såfremt vi ikke udtrykkeligt protesterer mod kundens henvisning til kundens egne betingelser. 

§ 2 Aftaleindgåelse
(1) Præsentationen og markedsføringen af artikler i vores onlineshop udgør ikke et bindende tilbud med henblik på indgåelse af købeaftale.
(2) Med afsendelse af en bestilling i onlineshoppen ved at klikke på knappen „Betalingspligtig bestelling“ afgiver du en juridisk forpligtende bestilling. Du er bundet af bestillingen i to uger fra afgivelse af bestillingen; din ret til i givet fald at fortryde bestillingen i henhold til § 3 berøres ikke heraf.
(3) Vi vil straks pr. e-mail bekræfte modtagelsen af din bestilling i vores onlineshop. En sådan e-mail udgør ikke nogen forpligtende accept af din bestilling fra vores side, medmindre bekræftelsen på modtagelsen tillige indeholder en accepterklæring.
(4) Købsaftalen er først indgået, når vi har accepteret din bestilling ved en accepterklæring. 
(5) Såfremt din bopæl eller forretningssted ligger udenfor Danmark, eller du ønsker at bestille leverancer til levering udenfor Danmark, kan vi ikke tage din bestilling i betragtning.
§ 3 Fortrydelsesret
(1) Såfremt du er forbruger (dvs. at den vare, du bestiller i onlineshoppen, hovedsagelig skal være bestemt til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for dig, og du dermed hovedsageligt handler udenfor dit erhverv), har du fortrydelsesret i henhold til gældende lovbestemmelser.
(2) I øvrigt gælder for fortrydelsesretten de vilkår, der er indeholdt i følgende Oplysning om fortrydelsesret.

         Oplysning om fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse indenfor 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke fragtmanden, modtager den sidste vare fysisk.
For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os, Pluvianus er et varemærke tilhørende Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm, telefon +49 (0)21117541711, fax +49 (0)211 17541717, e-mail fortryd@pluvianus.de, Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk: standardfortrydelsesformular.
Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
Følger af fortrydelse:
Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstraomkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
Du returnerer varerne eller afleverer dem til os på adressen Pluvianus Logistikzentrum, Boschstraße 38, D-48369 Saerbeck, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi afholder udgifterne i forbindelse med tilbagelevering af varerne. 
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
§ 4 Leveringsbetingelser og forbehold om forudbetaling
(1) Vi er berettiget til at foretage delleverancer og du er forpligtet til at modtage delleverancer, såfremt dette med rimelighed kan kræves af dig.
(2) Leveringsfristen udgør max. 3 dage, såfremt der ikke er aftalt andet. Fristen begynder ved indgåelse af aftale. 
§ 5 Priser og forsendelsesomkostninger
(1) Samtlige prisangivelser i vores onlineshop er bruttopriser inklusive den omsætningsafgift/ moms, der skal betales i henhold til gældende lovgivning. Prisangivelsen er ekskl. forsendelsesomkostninger.
(2) I tillæg til de angivne priser beregner vi forsendelsesomkostninger for leveringen til din adresse i Danmark med EUR 7,50 pr. bestilling. Prisen inkl. omsætningsafgift/moms og forsendelsesomkostninger bliver beregnet og angivet i bestillingsmasken i onlineshoppen, inden du foretager din bestilling.
(3) Såfremt vi opfylder din bestilling i henhold til § 4, stk. 1, ved delleverancer, beregner vi alene forsendelsesomkostninger for den første delleverance.
§ 6 Betalingsbetingelser, modregning og tilbageholdsret
(1) Købesummen samt forsendelsesomkostninger skal betales inden en uge fra modtagelsen af bestillingsbekræftelse. 
(2) De kan vælge at betale købesummen og forsendelsesomkostninger som forudbetaling, med kreditkort eller via PayPal. Såfremt betaling sker med kreditkort eller via PayPal, vil beløbet tidligst blive trukket på din konto på det i stk. 1 angivne tidspunkt.
(3) Modregning i vores fordringer overfor dig kan ikke finde sted, medmindre dine modfordringer er fastslået retskraftigt eller er ubestridte. Modregning overfor vores fordringer er ligeledes berettiget, såfremt dine modfordringer består af mangelskrav vedrørende leverede varer eller modkrav i henhold til samme købeaftale.
(4) Tilbageholdsret kan kun udøves af køber, når købers krav udspringer af samme købeaftale, som den tilbageholdte vare er omfattet af.

§ 7 Ejendomsforbehold                                      

(1) Den leverede vare forbliver sælgers ejendom, indtil fuld betaling af købesummen er sket. Indtil fuld betaling af købesummen er sket, er det ikke tilladt køber at videresælge varen, at disponere over varen ved indbygning/montering i andre enheder, eller forarbejde varen, medmindre dette er aftalt udtrykkeligt med os.
§ 8 Garanti – Reklamation
(1) Vi er ansvarlige for mangler, herunder retsmangler, ved leverede varer efter de i henhold til lovgivningen gældende regler, herunder især §§ 434 ff. BGB. Forældelsesfristen andrager for de lovregulerede mangelskrav vedrørende varer, der i overensstemmelse med deres normale anvendelsesformål er blevet anvendt til et byggeri og har forårsaget, at byggeriet er blevet mangelsbehæftet, fem år, og ellers to år. Forældelsesfristen begynder i begge tilfælde ved leveringen af varen.
(2) Eventuelle af os givne sælgergarantier for bestemte varer eller af producenterne af bestemte varer givne producentgarantier gælder ved siden af kravene vedrørende mangler og retsmangler i henhold til stk. 1. Indhold og omfang af sådanne garantier følger af garantibetingelserne, der er vedlagt varerne.
(3) Køber du i vores onlineshop som forbruger, findes de gældende regler i den danske købelov (lovbekendtgørelse 2014-02-17 nr. 140), herunder særligt reglerne om forbrugerkøb §§ 72-87. Såfremt den købte vare lider af en mangel, jf. købelovens §§ 75 a-77 b, er du berettiget til at rejse krav overfor os i overensstemmelse med købelovens §§ 78-80. Såfremt du vil påberåbe en mangel, skal du inden to år efter, at varen er leveret til dig, meddele os, at du vil påberåbe Dem manglen. Sker dette ikke, kan De ikke senere gøre manglen gældende, jf. købelovens § 83. Tilsvarende reklamationsbestemmelser gælder i henhold til § 84 og § 85 for krav overfor producent eller en anden erhvervsdrivende, der i forbindelse med købet har påtaget sig at afhjælpe eventuelle mangler ved den købte vare. 

§ 9 Ansvar
(1) Ved forsæt og grov uagtsomhed er vi i alle tilfælde af ansvar i kontrakt og ansvar udenfor kontrakt ansvarlige overfor dig i henhold til de gældende lovbestemmelser om skadeserstatning og erstatning for forgæves udgifter.
(2) Medmindre andet følger af stk. 3, er vi i andre tilfælde udelukkende ansvarlige for tilsidesættelse af en aftaleforpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for gennemførelse af aftalen og hvis overholdelse du som kunde normalt vil kunne stole på. Ansvaret er begrænset til kun at omfatte erstatning af den forudseelige og typiske skade. I alle andre tilfælde er vores ansvar med forbehold for reguleringen i stk. 3 udelukket.
(3) Vores ansvar for skader på liv, krop og sundhed og produktansvar berøres ikke af de foranstående ansvarsbegrænsninger og ansvarsudelukkelser.

§ 10 Ophavsret
(1) Vi har ophavsret til alle billeder (fotos), film og tekster, der bliver offentliggjort i vores onlineshop. Benyttelse af billeder/fotos, film og tekster er ikke tilladt uden vores udtrykkelige samtykke.

§ 11 Lovvalg og værneting
(1) Forbundsrepublikken Tysklands ret er gældende, idet FN-køberetten (CISG) er udelukket. Såfremt du er forbruger med sædvanligt opholdssted/bopæl i Danmark, er dansk ret gældende for aftaleforholdet, herunder dansk købelov, dansk forbrugeraftalelovgivning og danske procesregler.
(2) Såfremt du er erhvervsdrivende (ikke-forbruger), er værnetinget for afgørelsen af samtlige tvistigheder, der udspringer af den indgåede købeaftale, eksklusivt sælgers hjemting, dvs. Düsseldorf. I øvrigt gælder for den stedlige og internationale kompetence de gældende lovregler.
(3) Tvistbilæggelse: EU-Kommissionen har etableret en internetplatform til onlinebilæggelse af tvister. Platformen udgør stedet for indgivelse af klage med henblik på udenretlig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser i henhold til onlinekøbeaftaler. Nærmere informationer kan hentes ved brug af følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Vi ønsker ikke at deltage i en tvistbilæggelsesproces ved et forbrugermæglingsorgan og er ej heller forpligtet hertil.
(4) Vi har ikke underkastet os nogen frivillig adfærdskodeks i henhold til artikel 246c nr. 5 i Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche.